รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี รับสมัครบรรจุพนักงาน106อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง1-9มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง 106 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ 40 อัตรา 2. นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล) 23 อัตรา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 3. นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4. ผู้ช่วยพยาบาล 12 อัตรา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวาลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ 5. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสาตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 6. นักเวชศาสาตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 7. […]

รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่51อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-28ต.ค.65

  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 1. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้า สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) 4 อัตรา ป.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 5. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 7. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา […]

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2565 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 […]

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 – 27 ธ.ค.56)

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป 2.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 […]

error: