โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565 กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ พนักงานประจำห้องยา นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสถิติ หน่วยงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 10,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1.) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 10,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า […]

error: