รพ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1-7ก.พ.66

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น Advertisement 2. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีคลินิก หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิวชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ภายในวันที่ 1-7 ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.สมุทรปราการ รับสมัครจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ต.ค.65

  โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ในบริบทเลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ สังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรปราการ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 1. หากเป็นสาขาวิชาต่างๆ เช่น บริหาร รัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรือสาขาอื่นๆ มีโอกาสในการได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2. หากเป็นสาขานิติศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และมีโอกาสในการได้รับการ พิจารณาบรรจุเป็นพนักงานราชการ อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 652 บาท (อ้างอิงจากบัญชีอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 261 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565) ติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ […]

error: