รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน15อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล Advertisement 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจ 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอร์ 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอาหารและโภชนาการ 5. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง […]

error: