รพ.มะเร็งชลบุรี รับสมัครนักรังสี, พยาบาล, ตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-2มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา กรมการแพทย์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) Advertisement 1. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 2. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท 4. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท 5. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 […]

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา บัดนี้-18พ.ย.64

  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา 1.สำนักงานภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 1 อัตรา 2. กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง 1 อัตรา 3. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาอีกหน้าที่หนึ่ง) อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 1. และ 2. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีใน สาขาวิชาใดก็ได้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 3. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทาง หนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น […]

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ต.ค.56)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ 3.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร […]

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ (8 – 26 ก.ค.56)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ (8 – 26 ก.ค.56) สมัครงานราชการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อัตราเงินเดือน :     17290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี   2 ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อัตราเงินเดือน :     12240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ : […]

error: