รพ.บุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ม.6-ป.ตรี 20อัตรา สมัครด้วยตนเอง23ส.ค.-12ก.ย.66

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 3. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 4. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อเนื่อง จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค ยานยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้มีความสามารถเขียนแบบ ออกแบบ และทำราคากลางได้ 5. นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด Advertisement […]

รพ.บุรีรัมย์ รับสมัครบรรจุพนักงาน 18-31มี.ค.65

  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ (เลขานุการ) 4. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า […]

รพ.บุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างรายวัน วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-11ก.พ.65

  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ – รับตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกินอายุ 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ – รับตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกินอายุ 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) […]

error: