โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวาคม 2564 จังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 1 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 21 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง Advertisement 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15-21 […]

error: