กรมศิลปากร ประกาศรายชื่อโบราณสถานพื้นที่ กทม. ล่าสุด มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย

Advertisement 23 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 ตามที่ได้ออกประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 165 ง วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 Advertisement Advertisement อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมศิลปากรจึงประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม ดังนี้

error: