ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกรหรือเศรษฐกรอาวุโส

Advertisement Advertisement   ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกรหรือเศรษฐกรอาวุโส ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2564 ตำแหน่ง เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน ประสบการณ์ ไม่ระบุ ยินดีรับทั้งผู้มีประสบการณ์ และผู้จบใหม่ ความรับผิดชอบหลัก ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้และรับเป็นพนักงานประจำท้องถิ่น (Local) ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์วิจัยสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ จัดทำดัชนีและเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ ประเมินและประมาณการภาพรวมเศรษฐกิจของภาคและเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค การบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจระหว่าง ธปท. กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ภาวะการค้าชายแดนและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้าน Connectivity ของ ธปท. คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในวุฒิใดวุฒิหนึ่ง หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน การคลัง หรือความรู้ด้านภาคธุรกิจ หรือการทำ Data […]

error: