เรือนจําจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง บัดนี้ -14 ต.ค.64

Advertisement Advertisement   เรือนจําจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 ตุลาคม 2564 จังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง เรือนจําจังหวัดสิงห์บุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง 1 อัตรา (ชาย/หญิง) ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) อัตราค่าตอบแทน แบบจ้างเหมาบริการ เดือนละ 8,300.- บาท (แปดพันสามร้อย บาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ Advertisement  มีสัญชาติไทย  เพศชาย – หญิง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป  เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้ได้รับวุฒิ […]

error: