เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง11อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี

Advertisement Advertisement   เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และมีวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีในสาขาวิชา ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งครู ในสาขาวิชาเอก – ภาษาไทย – การสอนภาษาไทย – วิธีสอนภาษาไทย – ภาษาและวรรณคดีไทย – ภาษาและวัฒนธรรมไทย – วรรณคดีไทย – ไทยคดีศึกษา – ภาษาศาสตร์ภาษาไทย – ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร – ไทยศึกษา – วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวกับสาขาวิชา ภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็น คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Advertisement 2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก […]

เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง 53 อัตรา 17-26 พ.ย.64

  เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. เพศชาย/หญิง 2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานนิติการ ตำแหน่ง […]

เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา 27พ.ค.-8มิ.ย.64

  เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี พนักงานจ้างทั่วไป 1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา กองช่าง 2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา งานปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง 3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน […]

error: