กรมเอเชียตะวันออก รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

Advertisement Advertisement   กรมเอเชียตะวันออก รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันที่ 2-14 ธันวาคม 2564 กรมเอเชียตะวันออก ที่ 15/2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและสื่อสารองค์กรโครงการ East Asia Unit ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสารสนเทศและ สื่อสารองค์กรโครงการ East Asia Unit 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท ต่อเดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 4.1 สัญชาติไทย 4.2 อายุไม่เกิน 30 ปี 4.3 วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 4.4 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.80 4.5 มีทักษะ/ความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียนในเกณฑ์ดี 4.6 มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และ […]

error: