สำนักงานคลังเขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง

Advertisement Advertisement   สำนักงานคลังเขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.) 1 อัตรา (สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว) อัตราเงินเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา ตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังเขต 2 www.cgd.go.th/zone2 หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ” และส่งใบสมัครถึงสำนักงานคลังเขต 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครตามข้อ […]

error: