บังคับคดีสระแก้ว รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.-ปวส. 13-17มี.ค.66

Advertisement Advertisement   Advertisement สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 13-17 มี.ค.66 โทร.037-242178 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมประมง รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ 27มิ.ย.-5ก.ค.65

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-22ก.พ.65

  กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2565 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลกลาง โรคและภัยสุขภาพกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง : 12,000 บาท/เดือน คุณสมบัติทั่วไป 1) ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคติดต่อร้ายแรงตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2535 5) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำ โดยไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 6) ไม่เป็นผู้ซึ่งทางราชการ รัฐวิสาหกิจ […]

กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

  กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2564 กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสอบสวน ส่วนสอบสวนและคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2241 […]

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายนี้) 2. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ส่งถึงกรมศิลปากร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 โดยจะยึดตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ยื่นสมัครคัดเลือก (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว) โทร. 0 2623 6452 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.23อัตรา วุฒิ ปวส.1-19พ.ย.64

  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 23 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ภายในวันที่ 1-15 พ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

สำนักงาน ทสจ.เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

  สำนักงาน ทสจ.เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ค่าจ้าง 9,400 บาท ค่าครองชีพ 600 บาท รวมค่าจ้างทั้งสิ้น 10,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ในวันและเวลาราชการ […]

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2564 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ชั้น 1 เลขที่ 115 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 และวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สํานักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 7  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  วุฒิ ปวช. สาขาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ สาขางานการตลาด สาขางานการเลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การประชาสัมพันธ์ สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมคุมประพฤติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ที่อยู่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-143-8469 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบ ด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น […]

1 2 5
error: