มหาเถรสมาคม ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี กาฬสินธุ์ – แต่งตั้งใหม่ 30 รูป

Advertisement มหาเถรสมาคม ปลดฟ้าผ่า 3 เจ้าคณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา – ปทุมธานี – กาฬสินธุ์ พร้อมเผยรายชื่อประกาศแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด 30 รูป Advertisement วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ผ่านระบบออนไลน์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้แจ้งที่ประชุมมหาเถรฯ เพื่อโปรดทราบว่า สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความว่า… ตามที่สมเด็จพระสังฆราช ขอพระราชทานถวายพระพร กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระราชดำริในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ดังนี้ 1. แต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด […]

error: