เช็กกันอีกรอบ! เงินดิจิทัล10,000 จากรัฐบาลเพื่อไทย จะได้วันไหน? ใครอยู่ในเงื่อนไขที่ได้บ้าง?

Advertisement เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า พรรคเพื่อไทย ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล นั่นทำให้หลายคนย้อนกลับไปดูนโยบายต่าง ๆ ของพรรคที่เคยหาเสียงไว้ Advertisement และนโยบายที่โดดเด่นก็คือ “เงินดิจิทัล 10,000” ที่พรรคเคยประกาศไว้ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งล่าสุด ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย ก็ได้แถลงเดินหน้านโยบายนี้แล้ว แล้ว เงินดิจิทัล 10,000 คืออะไร ? นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่ในช่วง 6 เดือน จะมีมาตรการทางเศรษฐกิจอื่นๆ รองรับด้วย จากนี้ไป คนไทยจะมี 2 บัญชี คือ บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และ บัญชีดิจิทัลวอลเล็ต โดยใช้บล็อกเชนเขียนเงื่อนไขลงไปบนเงิน ว่าต้องใช้ภายใน 6 เดือน และรัศมี 4 กิโลเมตร ซึ่งแตกต่างจากแอปเป๋าตัง โดยมีวงเงินที่ต้องใช้ 560,000 ล้านบาท ใครได้บ้าง ? ประชาชนอายุ 16 […]

โปรดเกล้าฯ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การโอน “คริปโทเคอร์เรนซี-เงินดิจิทัล”

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การโอน ‘คริปโทเคอร์เรนซี-เงินดิจิทัล’ วันที่ 24 พ.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๔๔) พ.ศ. ๒๕๑๕” มาตรา […]

คาซัคสถานขุดเหมืองคริปโตกันจนไฟดับทั่วประเทศ

การทำเหมืองคริปโตกำลังเป็นที่เฟื่องฟูในคาซัคสถาน มีทั้งเหมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมายผุดขึ้นทั่วประเทศ จนเกิดปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ และทำให้ไฟดับในหลายพื้นที่ คาซัคสถานกำลังเจอปัญหาผลิตไฟฟ้าไม่เพียงต่อการใช้งานทั่วประเทศ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขุดเหมืองคริปโต ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาล และด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า จึงทำให้มีคนมาลงทุนทำเหมืองคริปโตกันมากขึ้น จนทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ในหลายพื้นที่ กระทรวงพลังงานของคาซัคสถานเปิดเผยว่า ในปีนี้ มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึง 8% จากเดิมที่จะเพิ่มแค่ปีละ 1-2% ซึ่งการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในหกภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่ง KEGOIC ผู้ผลิตไฟฟ้าของคาซัคสถาน บอกว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยการลดสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ส่งไปยังเหมืองคริปโต และหากเกิดปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้อีก จะตัดไฟในส่วนที่ส่งไปให้เหมืองคริปโตก่อน คาซัคสถานมีเหมืองขุดคริปโตทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายจำนวนมาก จึงทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงเกินกว่าที่ทางการคาดไว้ ซึ่งรัฐบาลของคาซัคสถานกำลังขอให้ทางรัสเซียช่วยผลิตไฟฟ้าและส่งเข้ามายังคาซัคสถานเพิ่มเติมด้วย   ข่าวจาก : nationtv

นักลงทุนเงินดิจิทัลสะเทือน!! ครม.เห็นชอบกฎหมายเก็บภาษีเงินคริปโต หัก ณ ที่จ่าย 15% พร้อมต้องยื่นภาษี 40(4)

  ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันประมวลรัษฎากรยังไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลไว้ จึงอาจเกิดความไม่ชัดเจน ดังนั้น เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยกำหนดนิยามของทรัพย์สินดิจิทัล ประเภทเงินได้ของเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิทัล และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิทัล เพื่อให้ผู้มีเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับผู้มีเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินอื่น ๆ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่น ๆ และเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนำทรัพย์สินดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจและการกระทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศแล้ว โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะต้องตราพระราชกำหนด สาระสำคัญของร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล) เป็นการกำหนดนิยามของทรัพย์สินดิจิทัล ประเภทเงินได้ของเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิทัล และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิทัล ดังนี้ 1.) […]

1 2
error: