มท. ประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดระเบียบจอดรถในท้องถิ่น 4จังหวัด เก็บค่าจอดได้

Advertisement 30 มิ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 4 จังหวัด ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Advertisement ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากจังหวัดชลบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดมหาสารคาม ว่ามีความประสงค์ขอให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและนายอำเภอในพื้นที่ให้การรับรองข้อมูลว่ามีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 Advertisement รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เทศบาลตำบลท่าสายลวด […]

error: