อุทยานแห่งชาติดอยภูคา รับสมัครนักวิชาการแผนที่ฯ ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.65

Advertisement Advertisement   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2565 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใด ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ งานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ […]

error: