ครม.อนุมัติ ร่างกม.อาวุธปืน ให้ขึ้นทะเบียน-ส่งมอบคืนใน180วัน

Advertisement 16 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 มีนาคมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ประกอบด้วย Advertisement 1. ให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน โดยมิชอบด้วยกฎหมายนำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนดังกล่าวมาขอรับอนุญาตเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด (180 วัน นับแต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ) โดยไม่ต้องรับโทษ 2. ให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้ไว้ในครอบครองหรือจำหน่าย เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำลายสูงเป็นอันตรายต่อประชาชน ก็ให้ผู้ที่มีอาวุธปืนดังกล่าวไว้ในครอบครองนำเอาอาวุธปืนนั้นมามอบให้แก่หน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดภายในเวลาที่กำหนด (180 วัน นับแต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ) โดยไม่ต้องรับโทษ โดยทางราชการไม่จำต้องชดใช้ราคาและให้ตกเป็นของแผ่นดิน Advertisement 3. ให้นายทะเบียนท้องที่มีอำนาจในการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่นำมาดำเนินการทางทะเบียน เช่น การนำมาทำเครื่องหมายทะเบียน การโอนการแจ้งย้ายไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งอาวุธปืนที่นำมาขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนอาวุธปืน การตรวจสอบหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมหรื่อเพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการ 4. กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียนท้องที่ไม่นำอาวุธปืนมาจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือตรวจสอบความถูกต้อง […]

error: