ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 50,000 บาท ปิดหนี้นอกระบบ จ่ายคืนใน 5 ปี

Advertisement ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน จ่ายคืนภายใน 5 ปี Advertisement วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ธนาคารออมสิน ได้มีการเปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยมีจุดเด่นคือ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภค-บริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ รายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้ วงเงินกู้ – ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย – อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน ค่าธรรมเนียม – 100 บาทต่อสัญญา ระยะเวลาการชำระ – ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี Advertisement รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติ […]