วุฒิสภาอนุมัติ “นารี ตัณฑเสถียร” อัยการสูงสุดหญิงคนเเรกของไทย

Advertisement 29 ส.ค. 2565 – ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 26 ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 โดยมีการเสนอชื่อ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า ให้ความเห็นชอบ 205 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่มี และไม่ออกเสียง 7 เสียง จากสมาชิกวุฒิสภาที่มาแสดงตนทั้งสิ้น 212 ท่าน Advertisement น.ส.นารี ตัณฑเสถียร จึงได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป Advertisement สำหรับ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร ว่าที่อัยการสูงสุด คนที่ 17 จะเป็นอัยการสูงสุดผู้หญิงคนแรกขององค์กรอัยการ สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University, Wash, D.C. U.S.A. […]