กรมการปกครอง รับสมัครข้าราชการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ200คน บัดนี้-4มี.ค.62

Advertisement   Advertisement ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมให้ข้าราชการที่จะได้นำความรู้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรนายอำเภอ” ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เป็นกำลังคนคุณภาพของกรมการปกครอง รองรับการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน ซึ่งในแต่ละรุ่นประกอบด้วย 1. ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จำนวนรุ่นละ 95 คน รวม 190 คน 2. ข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่น จำนวนรุ่นละ 5 คน รวม 10 คน จำนวนที่จะดำเนินการคัดเลือกฯ Advertisement การฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กำหนดจำนวนที่จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้ กลุ่มที่ 1 […]