สัมมนาวิชาการฟรี!!! สำหรับนิสิต/นศ./ผู้สนใจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Advertisement คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ  เข้าร่วมสัมมนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ "HROD ในบริบทเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหม่" Advertisement     ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Session 1: การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทใหม่ของประเทศไทย โดย ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ Session 2: การสร้างความสามารถของคน Gen M (Millennium) ในสังคมผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร Session […]