อบจ.กาญจนบุรี รับสมัครผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-29 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นี้ได้ กำหนดการและสถานที่รับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 18 […]