รับสมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจศาล85อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครผ่านระบบออนไลน์25ส.ค.-22ก.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม 85 อัตรา อัตราเงินเดือน ประกาศนียบัตร 9,400 – 10,340 บาท อัตราเงินเดือน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1. อายุไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาซาวิชา หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายสิบตำรวจ โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 7 (1) (2) (3) แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าหนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 ตามมติ ก.ศ. […]

มอก. รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา ***ต้องผ่าน ก.พ.*** 26ก.ค.-21ส.ค.66

  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://tisi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 26ก.ค.-21ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.64อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ต้องสอบผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์24ก.ค.-17ส.ค.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 3. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 7 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 48 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://mnre.thaijobjob.com ภายในวันที่ 24ก.ค.-17ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส./ป.โท **ต้องผ่าน ก.พ.** 17ก.ค.-9ส.ค.66

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.โททุกสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม : http://job.ocsc.go.th/images/Job/638246935318866849.pdf 2. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม : http://job.ocsc.go.th/images/Job/638246938197695906.pdf เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://nrct.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 17ก.ค.-9ส.ค.66

สรรพากรภาค5 รับสมัครคนพิการ วุฒิ ปวช.-ปวส. บรรจุเป็นพนักงานภาษีสรรพากร บัดนี้-27ก.ค.66

  กรมสรรพากร รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 5 ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 2 อัตรา (ปฏิบัติงานจังหวัดนครนายก) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้ผู้ประสงค์ จะสมัครพิมพ์ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th > ข่าวกรมสรรพากร > ข่าวสารการเข้ารับราชการ > พนักงานราชการ > รับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน จ่าหน้าซองถึง งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรภาค 5 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ” ไปรษณีย์ต้อง ประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 27ก.ค.66 และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 5 ภายในวันที่ 1ส.ค.566 ในเวลาราชการ […]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.50อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ต้องผ่าน ก.พ.** บัดนี้-17ก.ค.66

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 20 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 10 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 5 อัตรา ปวส./หรืออนุปริญญา ในทุกสาขาวิชา 7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 10 อัตรา ปวส./อนุปริญญา ในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://dsd.thaijobjob.com บัดนี้-17ก.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครออนไลน์29มิ.ย.-19ก.ค.66

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับ ปวส./อนุปริญญา 3 ปี ทุกสาขาวิชา และสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัคร 29มิ.ย.–19ก.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.59อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ***ต้องผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์ 22มิ.ย.-12ก.ค.66

  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 59 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และต้องสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com ภายในวันที่ 22มิ.ย.-12ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครเป็นนายช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สมัครด้วยตนเอง 12-16มิ.ย.66

  สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญา 3 ปี ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สมัครด้วยตนเอง 12-16 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.41อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. สมัครออนไลน์ บัดนี้-15มิ.ย.66

  กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. (ยกเว้นตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หากยังไม่มีหนังสือรับรองสอบผ่าน ก.พ. ผู้สมัครสามารถสอบ ก.พ.ภาคพิเศษได้ในภายหลัง) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา 6. นิติกรปฏิบัติการ 4 อัตรา ป.ตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน […]

1 2 46
error: