องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 38,720 – 95,810 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา เป็นพนักงานระดับ 8 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือเคยเป็นพนักงานระดับ 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 9 กรณีบุคคลภายนอก Advertisement มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านการตรวจสอบบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (The Certified Internal Auditor : […]

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครรับหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ต.ค.66

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา 1. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 23,290 – 43,890 บาท กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา เป็นพนักงานระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 7 กรณีบุคคลภายนอก มีอายุไม่ต่ํากว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) วุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี หากวุฒิ ปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้างานในหน้าที่ มีภาวะผู้นํา และการตัดสินใจที่ดี สามารถควบคุม และดูแล การปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความสามารถในการให้คําปรึกษา แนะนํา […]

องค์การสุรา รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครทางอีเมล์บัดนี้-31ส.ค.66

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา 1. หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา – กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา ต้องเป็นพนักงานระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – กรณีบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) วุฒิ ป.ตรี ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี หากวุฒิ ป.โท ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี – มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้างานในหน้าที่ – มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา – กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา […]

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16ม.ค.66

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา – วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านการตรวจสอบบัญชีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี – หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ รับอนุญาต (The Certified Internal Auditor : CIA) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน ของประเทศไทย (Certification Preparation Program : CPIAT) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public […]

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในงานด้านพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือนิติกรรมสัญญาจะพิจารณาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ 2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ป.ตรีในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การจัดการคลังสินค้า การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ป.ตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ […]

องค์การสุรา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ค.65

    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ป.ตรี ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7, หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7, ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สมัครทางออนไลน์ https://www.liquor.or.th/ บัดนี้-15ก.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การสุรา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิสาหกิจ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-8เม.ย.65

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2565 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. […]

องค์การสุราฯ รับสมัครบรรจุพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11 มิ.ย.64

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราฯ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี เปิดรับสมัคร 2 – 11 มิถุนายน 2564 ด้วยองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1. หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่ายระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา 2. หัวหน้าแผนกบัญชี การและการเงิน ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา 3. นิติกร ระดับ 3- 6 จำนวน 2 อัตรา การรับสมัคร Download ใบสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่ แผนกบริหารงานบุคคล องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ที่ 4 […]

error: