ส.ป.ก.เพชรบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18พ.ค.65

Advertisement Advertisement   คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา Advertisement ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 313 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ในวันและเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครสอบบรรจุ79อัตรา บรรจุทั่วประเทศ

  สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทํางาน 79 อัตรา กลุ่มงาน การเงิน บัญชี 15 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่การเงิน(ส่วนกลาง) 2 อัตรา  เพศชาย/หญิง ป.ตรีสาขาการเงินและการธนาคารบัญชี บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป 2. เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (อยุธยา) 2 อัตรา เพศชาย ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 3. เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (เพชรบุรี) 2 อัตรา เพศชาย ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 4. เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (ราชบุรี) 1 อัตรา เพศชาย ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 5.เจ้าหน้าที่บัญชี(ส่วนกลาง) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบัญชี ใช้โปรแกรม SAP […]

มรภ.เพชรบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี บัดนี้-18มี.ค.65

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 **ทุกตำแหน่งต้องอายุไม่เกิน 35 ปี ไม่ต้องผ่าน ก.พ.** นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขาวิชา และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่า (โดยผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่านและสอบผ่าน ก่อนวันปิดรับสมัคร) กรณีที่ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือไม่มี ผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาแสดงจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องได้คะแนนทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 **ดูเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร** นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขาวิชา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ป.ตรี […]

ธ.ก.ส.เพชรบุรี รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-27ก.ย.64

  สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2 ปฏิบัติงานในพื้นที่ดำเนินงานสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด จำนวน 1 อัตรา 1. คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย 1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี โดยต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ไม่ น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร 1.3 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร 1.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 1.5 มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัส […]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 21-25 มิ.ย.64

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))