กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 15-27มิ.ย.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี 1 อัตรา สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ภายในวันที่ 15-27 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3865 2138 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 2-9เม.ย.61

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 1. นายสัตวแพทย์ 4 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ระยอง ชุมพร ภูเก็ต สงขลา ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือนิติศาสตร์ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ภูเก็ต ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการทั่วไป […]

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา5-9มี.ค.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5-9 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่ที่มีอัตราว่าง 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง2 คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. พนักงานสื่อสาร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี  คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา19-23ก.พ.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 2. พนักงานประจำสำนักงาน ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครได้ตามสถานที่ที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 19-23 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางอีเมล์ได้)กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12ธ.ค.60

    กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการ ประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Office, Excel, Power Point 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง (ที่อยู่อาศัยอยู่ห่างจากศูนย์วิทยาศาสตร์บริการฯ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฝ่ายสารบรรณ ชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้วฯ หรือ ทางอีเมล : [email protected] ผู้ประสานงาน : ธนานันต์ ด้วงสวัสดิ์ 02-2017066 **ภายในอังคารที่ 12 […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก 22-30ส.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เคร่ื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ภายในวันที่ 22-30 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 651 764 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.15-23ส.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ตามผลการรับรองของสถาบัน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ภายในวันที่ 15-23 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 652 138-9 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา20-31ก.ค.60

  กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ภายในวันที่ 20-31 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 694 094 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 29มิ.ย.-14ก.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ภายในวันที่ 29 มิ.ย.-14 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 652 138-9  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

โรงพยาบาลระยอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-28มิ.ย.60

  โรงพยาบาลระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท – […]

1 2 4
error: