กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 14-20มี.ค.61

Advertisement   Advertisement   กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด ขอและย่ื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ภายในวันที่ 14-20 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 1-7ก.พ.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ภายในวันที่ 1-7 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ไม่ต้องผ่านภาค ก 30ม.ค.-5ก.พ.61

    กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่ ด่านตรวจพืชเบตง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 30 ม.ค.-5 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-26ม.ค.61

    กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ แขวงทางหลวงชนบทยะลา คุณวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2) หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนคลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22-26 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7425-0774 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา1-26ธ.ค.60

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 7 (จัังหวัดกาฬสินธุ์) สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร ทางการตลาด ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-25 ธ.ค.60  […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.16-20ต.ค.60

  กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ภายในวันที่ 16-20 ต.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7320-3782 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.23-29ส.ค.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี เงินเดือน 11,280 บาท (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ  (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 6 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 3 ตำแหน่ง, แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 ตำแหน่ง, แขวงทางหลวงชนบทยะลา 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 , 12,410 บาท (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 […]

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.ไม่ต้องผ่านภาค ก 17-21ก.ค.60

  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือทางอื่นที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามงานที่วิทยาลัยการอาชีพรามัน ประกาศรับสมัครในครั้งนี้ – ได้รับวุฒิ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและธนาคาร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพรามัน จ.ยะลา ภายในวันที่ 17-21 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บรรจุ กทม-ภูมิภาค เปิดรับสมัคร28มิ.ย.-5ก.ค.60

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 30 อัตรา บรรจุในส่วนกลาง (กทม.) และจังหวัดต่างๆ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dop.job.thai.com ภายในวันที่ 28 มิ.ย.-5 ก.ค.60 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กทม.) เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร) 2. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.) เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นิติกร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.) เงินเดือน 18,000 […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี/ป.โท24-28เม.ย.60

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครภายในวันที่ 24-28 เม.ย.60 ณ หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม           

1 2
error: