สำนักงาน อย.รับสมัคร จนท.สถิติและสารสนเทศ(ป.ตรี) สมัครทางอีเมล์บัดนี้-8ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติและสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท  คุณสมบัติ : Advertisement เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน มีความกระตือรือร้น มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้ดีเยี่ยม และจะต้องมีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานส่วนภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆ ได้ มีความสนใจเกี่ยวกับงานภาคราชการ สามารถทำงานร่วมและประสานงานกับข้าราชการได้เป็นอย่างดี หรือมีผลการสอบหรือเคยได้เข้าสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. (ภาค ก.) จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับหน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ด้านสถิติ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ หรือเคยผ่านการอบรมด้านสถิติหรืองานวิจัย   ส่งไฟล์เอกสารแนะนำตัว หรือ e-Resume […]

รพ.ศรีธัญญา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี 24ก.ย.-31ต.ค.61

    โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน.ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน.ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 24 ก.ย.-31 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย รับสมัครลูกจ้าง ปวส./ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-20ก.ย.61

    สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  นักวิชาการสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้  นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารทั่วไป การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้  นักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ นักวิชาการสาธารณสุข (เลขานการ) 1 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ […]

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23ส.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.)  นักวิชาการโครงการ (ด้านงานต่างประเทศ) (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 20,000-24,000 บาท วุฒิ ป.โท ทุกสาขาวิชา หากมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นิติกร (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000-24,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือป.โท ในสาขาวิชานิติศาสตร์  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค อาคาร 3 ชั้น 1 ตึกกรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 3-23 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2590 3035 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

สำนักงาน อย.รับสมัครนิติกร(ป.ตรี)และเภสัชกร(ป.ตรี)2-8ส.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด นิติกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) 1 อัตรา : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านนิติศาสตร์ เภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 2-8 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2590 7184 และ 0 2590 7241 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงาน อย.รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ก.ค.61

    กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงาน อย.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-31 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี บัดนี้-31 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี2-6ก.ค.61

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ค่าตอบแทน : เดือนละ 19,500 บาท 2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ค่าตอบแทน : เดือนละ 18,000 บาท การรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ โทร 02-950-3071 ต่อ 107 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

ด่วน! สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)รับสมัครงานวุฒิป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยงานด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 ตำแหน่ง  เงินเดือน 12,000 บาท   คุณสมบัติเฉพาะ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/วิทยาศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี มีความขยัน รอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และมี service mind อดทน สามารถทางานภายใต้การกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานนอกเวลาได้  ***มีประสบการณ์การประสานงานด้านต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตัวเอง […]

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 25-29มิ.ย.61

    กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักกฎหมายการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 6 กรมการแพทย์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 25-29 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2965 9863 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-6ก.ค.61

    สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-6 ก.ค.61 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้      

1 2 3 15
error: