คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครวิศวกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30ส.ค.67

Advertisement Advertisement   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (วิชาชีพเฉพาะ) ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตร วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Advertisement สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-30ส.ค.67 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-3810-2222 ต่อ 3333 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา จันทบุรี-ตราด รับสมัครนักร้องหญิง วุฒิ ม.3 อายุ18-35

    หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด รับสมัครนักร้องหญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ ทำงานในรูปแบบทหาร ความสามารถ ร้องเพลง การแสดง เจ้าหน้าที่ประชาสัมธ์ (เน้นร้องเพลง) สวัสดิการ ชุดเครื่องแบบทหารเรือ (นย.) อาหารและที่พัก ฯลฯ ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท + ครองชีพชั่วคราว 3,920 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน) เอกสาร 1. วุฒิการศึกษาจริง พร้อมสำเนา ได้แก่ ประกาศนียบัตร หรือทะเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองการศึกษาในโรงเรียน 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า – ทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อม บิดาและมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนากรณีที่แยกกันอยู่ ให้นำมาทุกฉบับและหลักฐานอื่นๆ เช่น – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล -ใบสำคัญการหย่า – ใบมรณะบัตร ฯลฯ […]

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัคร จนท.ปฏิบัติการจิตวิทยา

  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิ่น ชุดรณรงค์ด้านการ ปฏิบัติการจิตวิทยา หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด จำนวน 6 อัตรา – เป็นผู้มีสัญชาติไทย – เป็นเพศหญิง โสด อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร – วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป – มีความสามารถในการร้องเพลงและการแสดงได้เป็นอย่างดี – เมื่อได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้ว ต้องมีผู้ค้ำประกันเพื่อทำสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง โดยเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร – เป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม สิทธิที่จะได้รับ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ดังกล่าว และได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 5,080 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,920 บาท และค่าอาหารจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ที่พักอาศัยในระหว่างปฏิบัติราชการ […]

ท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-11ส.ค.65

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส.สาขาวิชาการบัญชี หรือการตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร และมีประสบการณ์ด้านพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นชาย และได้รับ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า และมีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า หรือการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. ช่างเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า) 2 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นชาย และได้รับ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง ซื้อใบสมัครได้ที่ หมวดรับเงิน แผนกการคลัง กองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ในราคาใบละ 20 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบตำแหน่ง ละ 270 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครด้วยตนเองที่ แผนกอัตรากำลัง กองการบุคคล […]

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.21-27มิ.ย.65

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1) เจ้าพนักงานพัสดุ 5 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา บรรจุสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) 2 อัตรา, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) 1 อัตรา, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) 1 อัตรา, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) 1 อัตรา 2) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา บรรจุสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) 3) ช่างเจาะบ่อบาดาล 2 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา/วุฒิ ม.6 ทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า […]

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารพราน120อัตรา บัดนี้-30มิ.ย.65

  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) จำนวน 120 อัตรา เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้สมัครต้องมีวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.marinesnavy.com ในระหว่างวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจะปิดระบบ รับสมัครในเวลา 1600 ของวันดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร 0 3833 4271 หรือ ที่ ฝ่ายกำลังพล กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการ […]

GISTDA รับสมัครนักวิชาการฝึกอบรม วุฒิ ป.โท/ป.เอก มีประสบการณ์3ปี

  GISTDA รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรม 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.โท/ป.เอก ด้านภูมิสารสนเทศ, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 3 ปี ปฏิบัติงานศรีราชา ชลบุรี (มีสวัสดิการที่พัก) รับสมัครบัดนี้-10มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.มะเร็งชลบุรี รับสมัครนักรังสี, พยาบาล, ตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-2มิ.ย.65

  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา กรมการแพทย์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 2. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท 4. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท 5. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ […]

ศูนย์ฝึกอบรมฯ สตช.ชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิม.3-ป.ตรี 22อัตรา

    กองสวัสดิการ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) 1. ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โททุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 2 พนักงานฝ่ายบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 3. พนักงานฝ่ายการขายและตลาด 2 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 4. พนักงานฝ่ายต้อนรับ 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรีทุกสาขา บริหารธุรกิจ, การโรงแรม หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 5 .พนักงานฝ่ายบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 6. พนักงานบริการ (ยกกระเป๋า) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 7. พนักงานฝ่ายครัว 1 อัตรา วุฒิ […]

องค์การเภสัชฯ รับสมัครพนักงาน74อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-30พ.ค.65

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา พนักงาน 1. นักวิทยาศาสตร์ 4 (1495) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ 2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรม คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. บุคลากร 4 (2285) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด) 4. บุคลากร 4 (0429) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด) […]

1 2 5
error: