หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา จันทบุรี-ตราด รับสมัครนักร้องหญิง วุฒิ ม.3 อายุ18-35

Advertisement Advertisement     หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด รับสมัครนักร้องหญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ ทำงานในรูปแบบทหาร ความสามารถ ร้องเพลง การแสดง เจ้าหน้าที่ประชาสัมธ์ (เน้นร้องเพลง) สวัสดิการ ชุดเครื่องแบบทหารเรือ (นย.) อาหารและที่พัก ฯลฯ ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท + ครองชีพชั่วคราว 3,920 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน) เอกสาร 1. วุฒิการศึกษาจริง พร้อมสำเนา ได้แก่ ประกาศนียบัตร หรือทะเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองการศึกษาในโรงเรียน 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า – ทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อม บิดาและมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนากรณีที่แยกกันอยู่ ให้นำมาทุกฉบับและหลักฐานอื่นๆ เช่น – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล -ใบสำคัญการหย่า – […]

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัคร จนท.ปฏิบัติการจิตวิทยา

  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิ่น ชุดรณรงค์ด้านการ ปฏิบัติการจิตวิทยา หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด จำนวน 6 อัตรา – เป็นผู้มีสัญชาติไทย – เป็นเพศหญิง โสด อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร – วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป – มีความสามารถในการร้องเพลงและการแสดงได้เป็นอย่างดี – เมื่อได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้ว ต้องมีผู้ค้ำประกันเพื่อทำสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง โดยเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร – เป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม สิทธิที่จะได้รับ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ดังกล่าว และได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 5,080 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,920 บาท และค่าอาหารจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ที่พักอาศัยในระหว่างปฏิบัติราชการ […]

เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง53อัตรา บัดนี้-17ก.พ.65

  เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ – ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและ ธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด – ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือ ในสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด – ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง 76อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-31ธ.ค.61

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 76 อัตรา ประเภทพนักงาน 1. เลขานุการ 5 อัตรา 1.1 เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา : ป.โททุกสาขา 1.2. เลขานุการ 3 จำนวน 4 อัตรา : ป.ตรีทุกสาขา 2. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา : ป.ตรี ทางบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร บัญชี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น แต่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน 3. พนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 2 อัตรา :ป.ตรีทุกสาขา 4. นิติกร 3 จำนวน 2 […]

error: