สพฉ.รับสมัครผู้เชี่ยวชาญ-พนักงาน10อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-19ส.ค.67

Advertisement Advertisement   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน  10 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร   : Advertisement ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปสาขาแพทยศาสตร์ การพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่องาน มีประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 11 ปี ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปสาขากฎหมาย หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี ผู้ชำนาญการ งานสื่อสารองค์การ อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 9 ปี ผู้ชำนาญการ งานวิศวกรระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี วุฒิ […]

กรมเจ้าท่า(ส่วนกลาง) รับสมัครพนักงานราชการ20อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. กะลาสี 1 อัตรา (สังกัด สำนักฟัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ) วุฒิ ม.3/ม.6 และมีความสามารถในการว่ายน้ำ 2. ช่างเครื่องเรือ 4 อัตรา (สังกัด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี) 1) ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียปัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ) และ 2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 3) มีความสามารถในการว่ายน้ำ 3. ฝรั่งช่างกล 1 อัตรา (สังกัด ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี) 1) ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกล เดินทะเลระหว่างประเทศ) และ 2) มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีความสามารถในการว่ายน้ำ […]

มธ.รับสมัครนักวิชาการคอมฯ เงินเดือน21,250(เพิ่มอีกเดือนละ750)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,250 บาท (เงินพอกตำแหน่งหายากเดือนละ 750 บาท) สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานได้ทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ผู้สมัครต้องได้รับ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 23ก.ค.-14ส.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะแพทย์ จุฬาฯ รับสมัคร จนท.บริการการศึกษา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ก.ค.67

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท (หากมีประสบการณ์ อาจพิจารณาค่าประสบการณ์ที่เหมาะสม) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดประกาศรับสมัคร สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Zoom และ Canva ได้ดี มีทักษะในการจัดการงาน multitasking อย่างเป็นระบบภายในเวลาที่กำหนด หากมีทักษะการออกแบบ/มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี มีผลทดสอบภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามระเบียบคณะฯ) มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี เปิดรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-29ก.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สภาองค์กรผู้บริโภค รับสมัคร จนท.เฝ้าระวัง-นักข่าว บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 1. เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 1 อัตรา อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป หากมีทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ หรือรายงานวิชาการ หรือเคยทำงานเกี่ยวกับการทดสอบสินค้าหรือบริการ หรือพัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. นักข่าว 1 อัตรา อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานข่าว (หนังสือพิมพ์/ทีวี/ออนไลน์) ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการวางแผน/วางกลยุทธ์ในการทำข่าวออนไลน์ หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/การใช้โปรแกรมตัดต่อขั้นพื้นฐาน Final Cut/Premiere Pro/Adobe (photoshop/illustrator) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มูลนิธิปิดทองหลังพระ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา

      สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 รับสมัครงานจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปิดรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2567) อายุ 21-45 ปี อัตราเงินเดือน 18,000-25,000 บาท (พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงาน) วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/นโยบายสาธารณะ/สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล/พัฒนาชุมชนและสังคม/ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – หากมีความรู้การบริหารองค์กร การบริหารโครงการ (Project Management) /ใช้งานโปรแกรมด้านฐานข้อมูลหรือสถิติได้/จัดทำแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรือ การวางแผนโครงการด้วย PERT/CPM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ – ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์ 2) เจ้าหน้าที่สื่อสารสารธารณะ อายุ 21-45 ปี อัตราเงินเดือน 18,000-25,000 บาท (พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงาน) วุฒิ ป.ตรี/ป.โท […]

ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักร้อง-นักดนตรีไทย(อัตราจ่าตรี)

  ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจำปี 2567 จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งนักร้อง 2 อัตรา และนักดนตรี 5 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.6-ปวส. หรือเทียบเท่า สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-2ก.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

กรมการปกครอง รับสมัครเป็นกองอาสารักษาดินแดน(ชาย) 45อัตรา

  กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับอายุผู้สมัคร 17-60 ปี รับสมัคร  1 – 5ก.ค.67 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กรุงเทพฯ  

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-7ก.ค.67

  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ระยะเวลาจ้าง: ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะมีการประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ภายใต้กรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (กพร.) จัดสรร สํานักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 – 7 ก.ค.67 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุขรก.109อัตรา วุฒิ ปวส.บัดนี้-11ก.ค.67

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน 28 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 1) มีสภาพร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความแข็งแรง ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ 3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป เงินเดือน 12,650 บาท 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน 15 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ และ 2) มีความสามารถในการจดรายงานการประชุม และถอดถ้อยคำเป็นตัวพิมพ์ มีความสามารถ ใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า […]

1 2 64
error: