เปิดคุณสมบัติ “ผู้ช่วย ส.ส.” ค่าตอบแทน1.5หมื่น คุณสมบัติอะไรบ้าง

Advertisement ตามระเบียบของสภาผู้แทนราษฎร ระบุไว้ว่า ส.ส. สามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ผู้ชำนาญการประจำตัว และผู้ช่วย ดำเนินงาน ส.ส. ได้รวม 8 คน ส่วนตำแหน่งที่ นายศุภณัฐ เปิดรับ คือ ผู้ช่วยดำเนินงาน จริงๆ แล้วสามารถมีได้ถึง 5 คน Advertisement คุณสมบัติทั่วไป (ต้องมีครบทุกประการ) 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ รัฐสภาฝ่ายการเมือง พนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ต้องมีข้อใดข้อหนึ่ง) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป […]

กกต.เตือน “ห้ามรถแห่” หลังสมัคร ส.ส. ชี้เข้าข่ายจัดมหรสพ

1 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวเผยแพร่กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และในวันที่ 4 – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี นั้น สำนักงานกกต. ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดขบวนแห่หรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนเข้ามาในสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในวันดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่ควรมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนน ตำบล หรือหมู่บ้านในลักษณะนี้อีก เนื่องจากเคยมีคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 และคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกันว่า การจัดขบวนแห่และรถยนต์ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งภายหลังการสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วไปตามชุมชน โดยมีการแสดงดนตรีหรือการรื่นเริงใด ๆ ถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อันเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการรื่นเริงซึ่งขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง   ข่าวจาก : มติชน

โปรดเกล้าฯ แก้ไข พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ให้ ส.ส.ช่วยผู้สมัครหาเสียงได้แล้ว

19 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สำหรับ มาตรา 34 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 34 ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ อาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กระทำการใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่ และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอำนาจสั่งให้ยุติ หรือระงับการกระทำนั้นได้ ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทำตามวรรคสอง […]

176ส.ส.ยื่นถึง ปธ.รัฐสภา ไม่พอใจอาหารกลางวันไม่หลากหลาย-เชื้อเพลิงอุ่นอาหารลุกไหม้

13 มกราคม​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 176 คน ได้เข้าชื่อยื่นร้องเรียนต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ไม่พึงพอใจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ระบุตอนหนึ่งว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาฯ จัดหาผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับ ส.ส. ในวันประชุมสภาฯ และสมาชิกรัฐสภา โดยคัดเลือกบริษัท เลิศ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มาเป็นผู้ดำเนินการ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา เกิดเหตุเชื้อเพลิงอุ่นอาหารลุกไหม้ในห้องอาหาร รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มไม่หลากหลายและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอาหารอิสลาม ดังนั้น ส.ส. 176 คน จึงร่วมลงชื่อเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิทธิการได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพของ ส.ส. สำหรับรายชื่อ ส.ส. ที่ร่วมลงชื่อ อาทิ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย (ภท.) […]

เปิดงบอาหาร ส.ส.-ส.ว. กินอะไรกัน ปีละเกือบ90ล้าน

“ทีมข่าวข้นคนข่าว” สืบค้นประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา ในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวันประชุมร่วมกันของรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ของปีนี้) โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการ ในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา ในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวันประชุมร่วมกันของรัฐสภา ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนเงิน 87,880,000 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) หลักการและเหตุผล ระบุเอาไว้ว่า โดยภารกิจที่สำคัญของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คือ การดำเนินการสนับสนุนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการจัดอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา ในวันประชุมดังกล่าวนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานที่เอื้อต่อการทำงานด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเอง ลองไปดูกันหน่อย ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ช่วงเวลา ดังนี้ 1) อาหารว่างเช้า (ค่าอาหาร 150 บาท / ค่าเครื่องดื่ม 50 บาท รวม 200 บาท) 2) อาหารกลางวัน (ค่าอาหาร 350 บาท / ค่าเครื่องดื่ม 50 บาท รวม […]

ปธ.วุฒิสภา ยืนยัน ส.ว. ตั้งญาติเป็นคณะทำงานไม่ผิดกฎหมาย ใช้ระเบียบนี้มานานแล้ว

ปธ.วุฒิฯ ยัน ส.ว.ตั้งญาติเป็นคณะทำงานไม่ผิดกฎหมาย-ระเบียบ ชี้ ส.ส. ก็มีเหมือนกัน แจง ใช้ระเบียบนี้มานานแล้ว เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 20 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) เปิดเผยข้อมูลว่า ส.ว.แต่งตั้งเครือญาติมาเป็นคณะทำงานมากกว่า 50 รายจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมนั้น ว่า ขอย้อนไปช่วงตอนที่ยังไม่มีส.ส.และส.ว.แต่เรามีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่เสนอว่า สนช. 1 คนสามารถมีคณะทำงานได้ 8 ตำแหน่ง ตนจึงบอกว่า 8 ตำแหน่งนั้นมากไปจึงทำให้เหลือแค่ 5 ตำแหน่ง ซึ่งตอนนั้นก็มีปัญหาในเรื่องคนเข้ามาช่วยงานแต่เมื่อมาเป็นส.ว.เขาก็ไม่ถามอะไรแล้ว เพราะเจ้าหน้าที่ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบที่ปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย คือ ส.ส.และ ส.ว.จะมีคณะทำงาน 8 คน เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมในการแต่งตั้งเครือญาติเข้ามาเป็นคณะทำงาน นายพรเพชรกล่าวว่า เท่าที่ทราบบางคนก็ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานเช่น ส.ว.ที่มาโดยตำแหน่ง โดยเฉพาะผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง 6 คน รวมถึงบางคนก็อาจจะสละสิทธิ์ ทั้งนี้ […]

“วัฒนา” แนะแก้ปัญหาสภาล่ม ถ้าขาดประะชุมเกินกำหนดให้สิ้นสภาพ ส.ส.

แก้ปัญหาสภาล่มบ่อยๆ “เสี่ยไก่” แนะนำถ้าขาดประะชุมเกินกำหนดให้สิ้นสภาพ ส.ส. รับรององค์ประชุมครบแน่นอน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. นายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะทำงานด้านการเมืองและกฎหมาย พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) โพสต์ทวิตเตอร์ถึงปัญหาสภาฯ ล่มว่า ในระบบรัฐสภา องค์ประชุมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเพราะประชาชนเป็นคนเลือกพวกคุณมาเป็นผู้แทน การประชุมจึงเป็นงานในหน้าที่ การเล่นเกมเพื่อล่มการประชุมคนที่เสียหายคือประชาชน เพราะงานในสภาฯ มีเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนด้วย ไม่ใช่แค่ของรัฐบาล ส่วนการนับองค์ประชุม หรือการวอล์กเอาต์ ฝ่ายค้านจะใช้เป็นเครื่องมือแสดงความไม่เห็นด้วยที่ฝ่ายรัฐบาลใช้เสียงข้างมากทำให้ประชาชนเสียหาย เช่น เลื่อนญัตติมากลบเรื่องที่ฝ่ายค้านจะตรวจสอบรัฐบาล เป็นต้น แต่ไม่ใช่ต้องการป่วนเพื่อล่มการประชุมโดยไม่มีสาเหตุหรือล่มเพื่อประโยชน์ของตัว “องค์ประชุมไม่ครบ รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ยุบสภาฯหรือลาออก ดูที่การผ่านกฎหมายสำคัญ เช่น งบประมาณ ถ้านายกฯ ไม่ผ่านต้องยุบสภาฯ หรือแพ้การลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯ ก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง กลไกตรวจสอบถ่วงดุลเป็นแบบนั้น องค์ประชุมไม่ครบจึงไม่ได้แปลว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพแต่แปลว่า ส.ส.ขี้เกียจไม่มาประชุม อีกมาตรการที่น่าจะได้ผลคือให้จ่ายเงินเดือน ส.ส.ตามจำนวนวันที่เข้าประชุม ใครไม่มาลงชื่อเข้าประชุมก็ตัดเงินเดือนไปตามนั้น และถ้าขาดประชุมเกินกำหนดก็ให้สิ้นสภาพการเป็น ส.ส. แบบนี้รับรององค์ประชุมครบแน่” นายนายวัฒนา ระบุ   ข่าวจาก : dailynews

รัฐสภาเห็นชอบให้มีส.ส.เขต400คน ปาตี้ลิสต์100คน บัตรเลือกตั้ง2ใบ

รัฐสภา เห็นชอบให้มีส.ส.เขต 400 คน ปาตี้ลิสต์ 100 คน บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จากนั้นนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานกมธ.ฯชี้แจงว่า ยืนยันว่ากมธ.ฯ ได้ดำเนินการตามรัฐธรมนูญและข้อบังคับทุกประการ เราหวังว่าถ้ารัฐธรรมนญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะถอดสลักทางการเมืองและเป็นไปตามเป้าหมาย และคิดว่าระบบการเลือกตั้งที่เสนอเป็นระบบที่ดีไม่สลับซับซ้อน ไม่นำไปสู่ ส.ส.ปัดเศษ​ บัตรเขย่ง จนนำไปสู่รัฐบาลที่ไม่เข้มแข็ง เราจะทำอย่างไรให้ระบบการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวมาเป็นบัตรสองใบเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งแบบบัตร2ใบเป็นการตอบโจทย์ที่ชัดเจน ที่ส่งเสริมเสรีภาพในการเลือกผู้แทนฯ ของประชาชน ที่เลือกได้ทั้งคนและพรรคและการเลือก คน 400 เขตไม่ได้สะท้อนว่าสนองตอบต่อผลประโยชน์หรือความเป็นอยู่ของประชาชน แต่ขณะนี้สังคมในชนบทเปลี่ยนแปลงไปมาก ประชาชนสามารถเลือกผู้แทนฯมามีบทบาททำงานในระดับชาติได้สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็เปิดกว้าง สามารถเลือกชนเผ่า กลุ่มหลากหลายทางเพศ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เข้ามาเป็นระบบบัญชีรายชื่อได้ ถ้าการเมืองตอบโจทย์เช่นนี้ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไปถอดสลักทางการเมืองว่าสมาชิกรัฐสภายอมรับความคิดเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป ด้านนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกมธ.เสียงข้างมาก ชี้แจงว่า สำหรับระบบเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อกับส.ส.แบบเขต เราคำนึงตลอดว่าแม้จะ 100 คนต่อ 400 คน หรือที่มาต่างกัน […]

“ตั๊น จิตภัสร์” ไม่ต้องพ้นสภาพ ส.ส. กอดคออีก 8 ส.ส.ประชาธิปัตย์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ

ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีหุ้นสื่อ ส.ส. ได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของคดีที่อยู่ในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้แจ้งผลการพิจารณามายังผู้ถูกร้องซึ่งมีทั้ง ส.ส.และอดีต ส.ส. รวม 9 คน กลุ่มแรก ให้ยุติเรื่อง ทั้งหมด 4 คน ประกอบ จีรกิติ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วีระชัย วีระเมธีกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกลุ่มที่สองวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของ 5 ส.ส. ยังไม่สิ้นสุดลง ได้แก่ ประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ วชิราภรณ์ กาญจนะ สมชาติ ประดิษฐพร ส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือว่าคดีหุ้นสื่อคำวินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว ราเมศ กล่าวว่า ส.ส. และอดีต ส.ส.ที่ถูกร้องทั้งๆที่ไม่เป็นความจริง ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของในกิจการสื่อสารมวลชนแต่อย่างใด มีบางคนถูกร้องทั้งๆ ที่ไม่มีชื่อปรากฏในทางทะเบียนพาณิชย์แต่ผู้ร้องก็ไม่ได้ตรวจตราให้ละเอียด ไปยื่นร้องก็มีผลกระทบต่อผู้ถูกร้อง […]

แฉผู้ช่วย ส.ส. ได้ไฟเซอร์ยกครอบครัว – เจ้าตัวแจงฉีดแค่คนเดียว อ้างเป็นด่านหน้า

แฉผู้ช่วย ส.ส. ได้ฉีดไฟเซอร์ยกครอบครัว เจ้าตัวอ้างฉีดแค่คนเดียว อ้างเป็นด่านหน้าพบปะประชาชน โบ้ยนักการเมืองฝั่งตรงข้ามดิสเครดิต กลายเป็นเรื่องราวที่สังคมวิจารณ์อย่างหนัก กรณีเพจเฟซบุ๊ก CSILA ออกมาแฉพฤติกรรมของผู้ช่วย ส.ส. รายหนึ่ง ซึ่งเจ้าตัวและคนในครอบครัวได้ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ โดยตั้งคำถามว่าแม้กระทั่งผู้ช่วย ส.ส. และครอบครัว ยังไปแย่งไฟเซอร์จากด่านหน้าได้ ยิ่งน่าคิดว่าครอบครัวของนักการเมืองและพวกพ้องคงได้ฉีดไปแล้วหรือไม่ และเพราะแบบนี้หรือไม่ที่ด่านหน้าบางส่วนยังไม่ได้ฉีดไฟเซอร์ ต่อมา เพจดังกล่าวเผยภาพของ นายณัฐพล ผู้ช่วย ส.ส.ชลบุรี นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งต่อมามักโหวตสวนมติพรรคในวาระสำคัญหลายครั้ง โดยพบว่า นายณัฐพลโพสต์ข้อความว่า “เรียบร้อยครับ เข็มแรกกับ “ไฟเซอร์” อีกภาพเป็นรายชื่อจากระบบตรวจสอบสิทธิ์การฉีดวัคซีนชองโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีรายชื่อของคนในครอบครัวนายณัฐพล ซึ่งใช้นามสกุลเดียวกันอีก 3 คน ได้ฉีดวัคซีนเมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จังหวัดชลบุรีระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า นายขวัญเลิศ ชี้แจงว่า […]

1 2 3
error: