เปิดเงินเดือน ส.ว.2.4แสน มีค่าทำฟัน5พัน เบิกได้แม้กระทั่งค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า-มีผู้ช่วยได้ถึง8คน

Advertisement รัฐธรรมนูญปี 2550 ระบุเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งกำหนดให้จ่ายได้หลังจากวันเข้ารับหน้าที่ ต่อมาในปี 2555 มี พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภาเพิ่ม กำหนดให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ Advertisement เงินเดือน ส.ว. และสวัสดิการต่างๆ ของ ส.ว. เงินเดือนประธานวุฒิสภา เงินเดือนประจำแหน่ง 74,420 บาท เงินเพิ่ม 45,500 บาท เงินเดือนรองประธานวุฒิสภา เงินเดือนประจำตำแหน่ง 73,240 บาท เงินเพิ่ม 42,500 บาท เงินเดือนสมาชิกวุฒิสภา เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท ไม่เกินวันละ 3,100 บาทต่อคน กรณีไม่ได้เบิกเหมาจ่าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม จ่ายไม่เกินวันละ 4,500 บาทต่อคน ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า จ่ายไม่เกินวันละ […]

error: