คปภ.สั่ง สินมั่นคง หยุดรับประกันวินาศภัยใหม่ชั่วคราว ให้มีผลทันที

Advertisement จากกรณี ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 90/48 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ทำให้อำนาจหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้ และสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) สิ้นสุดลง มาตรา 90/74 และ 90/12 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น Advertisement สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สั่งให้บมจ. สินมั่นคงประกันภัย หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ […]

สินมั่นคง เปิดไทม์ไลน์ฟื้นฟูกิจการ คาดใช้เวลาราว1ปี “แผนฟื้นฟู”

สินมั่นคงฯ เปิดไทม์ไลน์ “ฟื้นฟูกิจการ” แจงกรณี “แผนฟื้นฟู” ผ่านคาดเริ่มดำเนินการฟื้นกิจการตามแผนได้ประมาณเดือน ก.ค. 2566 เป็นต้นไป วันที่ 6 มิถุนายน 2565 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยระบุถึงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการโดยประมาณ หลังจากบริษัทได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ถึงการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ซึ่งหลังจากนั้น ศาลจะพิจารณามีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้แทนแผนประมาณเดือนตุลาคม 2565 จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 จะประกาศคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนในหนังสือพิมพ์และราชกิจจานุเบกษา (หลังมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้แทนแล้วประมาณ 1 เดือน) โดยเจ้าหนี้ต้องดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผน […]

“สินมั่นคง” ยื่นขอฟื้นฟูต่อศาลล้มละลาย ยันตอนนี้ยังดูแลลูกค้าปกติ

‘สินมั่นคง’ ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย ยันตอนนี้ยังดูแลลูกค้าปกติ เร่งหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 ผู้บริหาร บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน กปก.” ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วัธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 เม.ย.65 ซึ่งกำหนดรายละเอียดในกรณีการขอความยินยอมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย ต่อมาคณะกรรมการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยื่นขอความยินยอม เพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้พื้นฟูกิจการต่อสำนักงานคปก. บริษัทฯ จึงยื่นคำขอความยินยอม เพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน กปก. เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 นั้น ภายหลังจากที่สำนักงานคปภ. ได้พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 สำนักงานคปก. จึงให้ความยินยอมเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทฯ […]

กลับลำแล้ว! สินมั่นคง ประกาศไม่ยกเลิกกรมธรรม์โควิด ยันให้ความคุ้มครองตามเดิม

กลับลำแล้ว สินมั่นคง ประกาศไม่ยกเลิกกรมธรรม์โควิด แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ยันให้ความคุ้มครองตามเดิม ขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูง จากกรณีเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยแพร่เอกสารข่าว บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2564 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศว่า ขอแจ้งยกเลิก จดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ที่ลูกค้าได้รับ โดยบริษัทฯ […]

เปิดเงื่อนไข “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ มีสิทธิ์บอกเลิกได้

“สินมั่นคงประกันภัย” เปิดรายละเอียดเงื่อนไขกรณีบอกยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 ระบุ หากพบปัญหาเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถบอกยกเลิกได้ โดยจะคืนค่าเบี้ยประกันให้ภายในกำหนด 15 วัน จากกรณี สินมั่นคง ประกาศยกเลิกประกันโควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 สิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือ คืนเงินค่าเบี้ยประกันภายใน 15 วันหลังกรมธรรม์สิ้นสุด โดยหักเบี้ยประกันสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม 2.5 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 2.5.1 บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน ในกรณีที่ปรากฎหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้วเพราะเหตุแห่งการฉ้อฉลหรือการทุจริตดังกล่าวข้างต้นและบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว   ข่าวจาก : springnews

error: