สำนักงาน อย.รับสมัครนักวิชาการอาหารและยา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22ส.ค.66

Advertisement Advertisement   กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครนักวิชาการอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างเหมาบริการ) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Advertisement ยื่นใบสมัครได้ที่ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ตามวันและเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] (ระบุหัวข้ออีเมล “สมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา”) ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานบริการ หมายเลข 092-2564797 บัดนี้-22ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี10อัตรา **ต้องผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์ บัดนี้-31ส.ค.66

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 9 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://fda.thaijobjob.com บัดนี้-31ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย.รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28ก.พ.66

  กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา (ลูกจ้างเหมาบริการ) อัตราค่าจ้าง 13,000 บาท/เดือน วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ รับสมัครบัดนี้-28ก.พ.66 (สมัครก่อน ได้สิทธิ์เรียกสัมภาษณ์เข้าทำงานก่อน) ยื่นใบสมัครได้ที่ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ตามวันและเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] (ใส่หัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน […]

สำนักงาน อย.รับสมัครนักวิชาการอาหารและยา ป.ตรี บัดนี้-31ธ.ค.65

  กลุ่มพัฒนาระบบ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต้องการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 13,000 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การสมัครและการยื่นเอกสาร 1. ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารได้ที่ หน้าเว็บไซต์กองอาหาร : หัวข้อ อบรม/สัมมนา/สมัครงาน หรือสแกน QR Code 2. สมัครและยื่นเอกสารสมัครงานด้วยตนเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบ กองอาหาร ห้อง 518 อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0-2590-7218 3. ส่งเอกสารการสมัครงานและแนบไฟล์หลักฐาน ได้ทาง e-mail: [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นายอนุพงศ์ ขันทองหล่อ […]

สำนักงาน อย. รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ ปวส./ป.ตรี 10-30พ.ย.65

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 10-30 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://fda.jobthaigov.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย. รับสมัครนักวิชาการอาหารและยา ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา งานยาเคมี กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 16,000 บาท อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มีทักษะด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคำขอทะเบียนตำรับยา 2. ประเมินเอกสารคำขอทะเบียนตำรับยา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากสนใจโปรดส่ง Resume มาที่ คุณณัฏฐภรณ์ E-mail : [email protected] หรือ ห้อง 317 งานยาเคมี กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองยา ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย.รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-31ส.ค.65

  ประกาศรับสมัครงานด่วน !! ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้างเหมา) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารคำขอที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Submission) และระบบให้คำปรึกษา Consultation E-Service 2. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำ Frequently asked questions (FAQ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามผลงานและประสบการณ์ เริ่มต้น 13,000 บาท ขึ้นไป วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2565 (สมัครก่อน ได้สิทธิ์เรียกสัมภาษณ์เข้าทำงานก่อน) เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน […]

สำนักงาน อย.รับสมัครเภสัชกร-ตำแหน่งอื่นๆ 15-21มิ.ย.65

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 4 อัตรา 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า 2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน) 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า มีความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ มีความสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ ความสามารถในการตรวจนับสินค้า การบรรจุและการจัดเรียงสินค้า มีความละเอียดรอบคอบ 3. เภสัชกร 2 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

1 2 5
error: