สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี1 รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1-9พ.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ Advertisement ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เลขที่ 82 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1-9พ.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 29มิ.ย.-5ก.ค.65

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นิติกร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด – วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 5 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน […]

สรรพสามิตปราจีน รับสมัครนักตรวจสอบภาษี ป.ตรี ไม่ผ่าน กพ

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี อัตราจ้าง 15,000.- บาท 1 อัตรา ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี […]

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครเจ้าพนักงาน ปวช./ปวท./ปวส.

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 3. […]

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ตำแหน่ง นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (13 – 21 ม.ค.57)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ม.ค.57 1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารงานสารบัญอิเลคทรอนิกส์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานร่างโต้ตอบหนังสือบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึก เตรียมวาระการประชุมและรายงานการประชุมในโอกาสต่างๆ การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการและจัดประมวลและวิเคราะห์งานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อพิจารณาสั่งการ เร่งรัด ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนหรือโครงการต่าง […]

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดภูมิภาค (8-16 ก.ค.56)

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 , กำแพงเพชร , ระนอง (8-16 ก.ค.56) สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต พนักงานราชการ  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 , กำแพงเพชร , ระนอง อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท ประเภท : บริการ [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 […]

error: