สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ รับสมัครบรรจุนักวิเคราะห์นโยบายฯ (ด้านต่างประเทศ) วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์ 23มิ.ย.-7ก.ค.66

Advertisement Advertisement   Advertisement สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ) 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง สมัครทางเว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com ภายใน 23มิ.ย.-7ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มกอช.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 27มี.ค.-20เม.ย.66

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมี-ชีววิทยา ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ทางเคมีวิเคราะห์ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิศวกรรมการอาหาร ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ทางวิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com ภายในวันที่ 27มี.ค.-20เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ รับสมัครบรรจุนักวิชาการเงินฯ วุฒิ ป.ตรี 10มี.ค.-7เม.ย.66

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง สมัครทางเว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com ภายในวันที่ 10มี.ค.-7เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัคร Graphic Design บัดนี้-30มิ.ย.65

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัคร Graphic Design – ปริญญาตรีทุกสาขา – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Ai/Ps ได้อย่างเชี่ยวชาญ – โปรแกรมตัดต่อ Pr/Ae – มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Social Media – มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบใหม่ๆ – สามารถทำงานเป็นทีมได้ (เป็นอย่างดี) – สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ *** ถ้าถ่ายรูปและตัดต่อวีดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ *** **** ยินดีรับ นักศึกษา จบใหม่ ! **** เงินเดือน 14,000 บาท เวลาปฏิบัติงาน 08.30-16.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์) ปฏิบัติงานที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ […]

มกอช.รับสมัครพนักงานดำเนินงานด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ ป.โท บัดนี้-22มิ.ย.65

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 16,000 บาท วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาโทไม่จำกัดสาขา เวลาปฏิบัติงาน : วันและเวลาราชการ ปฏิบัติงาน ณ มกอช. บางเขน กรุงเทพฯ ลักษณะงาน : – สืบค้น ค้นคว้า แปล สรุป และเรียบเรียงข่าวสารจากสื่อต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อนำเสนอผ่านสื่อของโครงการ – เขียนบทความเสนอวารสารรายไตรมาสและรายปี รวมถึงให้ความเห็นฝ่ายออกแบบศิลป์ในการออกแบบจัดทำ – รับผิดชอบการเผยแพร่เนื้อหาข่าวและบทความในเฟสบุ๊คแฟนเพจ ACFS Early Warning เตือนภัยสินค้าเกษตร – ช่วยเหลืองานด้านข้อมูลและการติดต่อประสานงานทั่วไป และงานตามที่ได้รับมอบหมาย การสมัคร : ผู้สนใจโปรดส่ง E-mail พร้อมประวัติ ผลการศึกษา และคะแนนภาษา (ถ้ามี) […]

มกอช.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 2 ตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 20มิ.ย.-8ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ http://acfs.jobthaigov.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6-12ตุลาคม 2564 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 13,000บาท คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1.จัดเตรียมเอกสาร หนังสือราชการ ร่างโต้ตอบ ตรวจหนังสือราชการของเจ้าหน้าที่กองควบคุมมาตรฐาน ทุกกลุ่มเพื่อเสนอผู้บริหาร 2. ตรวจสอบเสนอแนะ แก้ไข ข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการต่างๆ 3. ตรวจสอบและจัดทำและตรวจสอบรายงานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียกระทรวงการคลัง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 4. ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทุกประเภท 5. ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูล สืบค้นข้อมูล และประมวลแผน เพื่อเสนอแนะประกอบการจัดทำ โครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านบริหาร และโครงการต่างๆ 6. วิเคราะห์ตรวจสอบ เสนออนุมัติ และติดตามงานที่เกี่ยวข้อง 7. สำรวจความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ […]

มกอช. รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3-24 ส.ค.64

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ผ่าน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2564 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนที่ เว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ

1 2 3
error: