11อัตรา! สำนักงานปลัด ยธ.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ Advertisement 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงาน ก่อสร้าง หรือ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com ภายในวันที่ 13ก.พ.-3มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

15อัตรา! สำนักงานปลัด ยธ.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17-28ก.พ.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 6 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 3. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 5. นายช่างโยธา 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 6. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 7. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ 8. นักวิชาการเงินและบัญชี […]

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 15-19ส.ค.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติประยุกต์ 3) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งว่างครั้งแรกปฏิบัติงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ 15 – 19 สิงหาคม 2565 หากมีข้อสงสัย โทร.09 0991 2763 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ99อัตรา

    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 99 อัตรา 9 กลุ่มจังหวัด ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หน่วยงานที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้ กลุ่มจังหวัดที่ 1 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 อัตรา 2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (นำร่อง) จำนวน 5 อัตรา กลุ่มจังหวัดที่ 2 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 อัตรา 2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จำนวน 4 อัตรา 3. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 อัตรา กลุ่มจังหวัดที่ 3 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปรำจีนบุรี จำนวน 4 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 4,7-8ม.ค.62

    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ การบริหารงานยุติธรรม สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0-2141-5180 ภายในวันที่ 4ม.ค.62 และ 7-8 ม.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทางสังคมศาสตร์ บัดนี้-23ส.ค.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณลานหน้าเค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ประตูทางเข้ากระทรวงยุติธรรม ฝั่งทิศใต้ ตรงข้ามไปรษณีย์ไทย อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 14-23 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-24ก.พ.60

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาการบริหารงานยุติธรรม หรือสังคมศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 20-24 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2141 5317 และ 0 2141 5328 คลิกทีนี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ป.ตรีทุกสาขา)สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน20-23ก.พ.60 เงินเดือน15,000

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสารบรรณ งานบุคคล และร่างโต้ตอบ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 20-23 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สยจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 27-31ม.ค.60

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท) รับสมัคร 27-31 ม.ค.60 

สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ธ.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท+3,320 บาท)  คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ที่ ก.พ.รับรอง ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 26-29 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร 

1 2
error: