สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน วุฒิ ป.ตรี 28พ.ค-4มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนในตำแหน่งๆสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Advertisement ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนในตำแหน่งๆสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมัครออนไลน์ >>> https:fda.thaijobjob.com

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-7มี.ค.67

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งๆสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท 2.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท 3.ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 28 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28พ.ย.66

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 1. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 8 อัตรา กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 17 อัตรา ศูนย์การจัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า – กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน เมื่อสอบผ่านการวัดสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2567 (ภาค ก. พิเศษ) ครั้งที่ 1 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 – 18 […]

กองผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ อย.รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30ก.ย.66

  กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและะการบริการ สำนักงาน อย.รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานก่อน/หลังเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-30ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย.รับสมัครนักวิชาการอาหารและยา-นักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-15ก.ย.66

  กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1. นักวิชาการอาหารและยา 1 อัตรา (ลูกจ้างเหมาบริการ) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา (ลูกจ้างเหมาบริการ) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ยื่นใบสมัครได้ที่ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข […]

สำนักงาน อย.รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-25ส.ค.66

  กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานก่อน/หลังเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-25ส.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.02-590-7627 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย.รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-15ส.ค.66

  กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น 13,000 บาท ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.ตรี สามารถทำงานนอกเวลาได้ หากมีประสบการณ์การประสานงานด้านต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-15ส.ค.66 โทร.0-2590-7286 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย. รับสมัครนักวิชาการอาหารและยา วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-7ส.ค.66

  กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ยื่นใบสมัครได้ที่ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ตามวันและเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] (ระบุหัวข้ออีเมล “สมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา”) ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานบริการ หมายเลข 092-2564797 บัดนี้-7ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี10อัตรา **ต้องผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์ บัดนี้-31ส.ค.66

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 9 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://fda.thaijobjob.com บัดนี้-31ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย.รับสมัคร นวก.สาธารณสุข-นวก.อาหารและยา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-5พ.ค.66

  กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-5พ.ค.66 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียดการรับสมัคร https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/SitePages/ContentViewNews.aspx?IDitem=%2086 2. นักวิชาการอาหารและยา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายละเอียดการรับสมัคร https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/SitePages/ContentViewNews.aspx?IDitem=%2085

1 2 6
error: