ทบ.ยันสวัสดิการชั้นผู้น้อยโปร่งใส อย่าโยงคดีกราดยิงโคราช

Advertisement 18 ตุลาคม พล.ต.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีกลุ่มบุคคลเข้าร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรม และให้ข่าวผ่านสื่อ อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย เพื่อให้กำลังพลกู้ผ่อนชำระจากกรมสวัสดิการทหารบก และถูกเรียกรับผลประโยชน์รวมทั้งการข่มขู่ โดยขอความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว Advertisement กองทัพบกขอเรียนว่า ที่ผ่านมากองทัพบกมีโครงการกู้ยืมเงิน อทบ.เพื่อการเคหะสงเคราะห์ โดยเปิดโอกาสให้กำลังพลกู้เงินตามอัตราที่กำหนด เพื่อนำไปดำเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ การซ่อมแซม และการซื้อบ้านพักอาศัย โดยกรมสวัสดิการทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งต่อมาได้ตรวจพบปัญหาการเข้ามาหาประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ทำให้กำลังพลเดือดร้อน และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานด้านสวัสดิการ กองทัพบกจึงได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และได้มีคำสั่งให้ระงับโครงการกู้เงิน อทบ. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา พร้อมกับปรับระบบกิจการออมทรัพย์ของกองทัพบกในภาพรวม ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน โดยได้ออกระเบียบการกู้เงินให้เป็นลักษณะการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินเท่านั้น และปรับระบบกู้เงินดังกล่าว ทำให้กำลังพลชั้นผู้น้อยเข้าถึงสวัสดิการภายใต้ระบบการกำกับดูแล การตรวจสอบ รวมถึงป้องกันการเข้ามาแสวงประโยชน์โดยมิชอบ Advertisement รองโฆษก ทบ.กล่าวว่า ยืนยันว่ากองทัพบกไม่มีนโยบาย และไม่ได้ดำเนินการใดๆ ในการเรียกค่าใช้จ่ายหรือหักเงินส่วนต่างจากการกู้เงินของกำลังพล เพราะการให้กู้เงินเป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับกำลังพล สำหรับกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อในขณะนี้นั้น กองทัพบกได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงระดับกองทัพบก ผลการสอบสวนได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว มีบทลงโทษตามระเบียบของทางราชการ […]

สภาหนุน “บำนาญแห่งชาติ” ส่งต่อรัฐบาล หวังเป็นสวัสดิการ-ลดเหลื่อมล้ำ

สภาหนุน “บำนาญแห่งชาติ” เตรียมส่งต่อรัฐบาล หวัง เป็นสวัสดิการถ้วนหน้า-ลดเหลื่อมล้ำ ด้าน ‘นิยม’ ชี้ ต้องเดินหน้าเป็นหน้าที่รัฐต้องหาเงิน ระบุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันละ 20 บาท อเนจอนาถเกินไป เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณารายงานการศึกษา เรื่องแนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว โดย นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น พรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญแห่งชาติ ชี้แจงว่า ปัจจุบันระบบบำเหน็จบำนาญในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 เสาหลัก คือ 1.การคุ้มครองจากภาครัฐ 2.การออมภาคบังคับ และ 3.การออมภาคสมัครใจ ซึ่งขาดความครอบคลุม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงานนอกระบบ ทำให้คนกลุ่มนี้ขาดรายได้ที่เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตยามชราภาพ […]

error: