สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต ป.ตรี 3-7ต.ค.65

Advertisement Advertisement กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี เลขที่ 78 หมู่ 1 ถนนสมเด็จ ตำบล ปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 5211 ต่อ 738002 ภายใน 3-7ต.ค.65 […]

error: