สรรพสามิตชลบุรี รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา อัตราค่าจ้างต่อเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ Advertisement วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ชั้น 1 เลขที่ 115 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี […]

error: