(ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์ได้)สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ รับสมัครงานบัดนี้-17พ.ย.59

Advertisement Advertisement สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการเพื่อการยุติธรรม (วิเคราะห์นโยบายและแผน) ระดับตำแหน่ง นักวิชาการ 1-2 สังกัด สำนักยุทธศาสตร์และแผน อัตราเงินเดือน 22,000-38,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป – มีประสบการณ์การทำงานงบประมาณอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป – สามารถให้ข้อมูล/คำแนะนำ ติดตามงานด้านงบประมาณ การวางแผนและจัดทำคำรับรองการปฏบัติงานนโยบายองค์กร วิธีการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมินผล – มีทักษะการวางแผนและการคิดวิเคราะห์ที่ดี – มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี – มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ – มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะ Excel และ Powerpoint – มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ – สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้ Advertisement […]

(ด่วน!สมัครทางอีเมล์ได้)กรมควบคุมโรค รับสมัครงานวุฒิป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15พ.ย.59

สำนักงานบริหารกองทุนโลก กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครบัดนี้-15 พ.ย.59 รายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ด่วน! ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์)TEFSO รับสมัครงานบัดนี้-15พ.ย.59 เงินเดือน15,000-18,000

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ เป็นหน่วยประสานงานการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานโดยระบุคุณสมบัติและหน้าที่โดยสังเขปต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร – อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย – จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า – สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Excell, Access เป็นต้น – มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ – จดบันทึกและจัดรายงานการประชุม – แปลเอกสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย – ช่วยจัดกิจกรรม ประชุม และการฝึกอบรมต่างๆ  – ประสานงานกิจการภายในและภายนอกประเทศร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง – ร่างหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ – ช่วยดำเนินงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ […]

(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ได้) กยศ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-21พ.ย.59

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสำนักผู้จัดการ 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป – สัญชาติไทย – เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าเป็นพนักงาน คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ สถิติ สาขาใดสาขาหนึ่งหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม – มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ใฝ่เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง – มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 […]

(สมัครทางอีเมล์ได้)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25พ.ย.59

ด่วน!!  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ – เพศหญิง / เพศชาย – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.  (สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word,  Excel  และ Power Pointได้ดี  – สามารถใช้ Internet ได้ดี – มีมนุษยสัมพันธ์ดี  บุคลิกดี  สุขภาพดี – สามารถออกต่างจังหวัดได้ เอกสารสมัครงาน 1.  สำเนาวุฒิการศึกษา 2.  สำเนาบัตรประชาชน 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน 4.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  2 รูป การรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  25 พฤศจิกายน 2559  ในวันและเวลาราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นสมัครทางอินเตอร์เนต โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ และส่งมาที่ Email : [email protected] ระบุหัวข้อ “สมัครงาน” หรือสามารถยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 ห้อง 603  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02–202-3834,  02-202-3758

(งานรัฐวิสาหกิจ) ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครงานวุฒิป.ตรี บัดนี้-10พ.ย.59

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-10 พ.ย.59 รายละเอียดดังนี้

(ด่วน! ป.ตรี ทุกสาขา สมัครทางอีเมล์) TEFSO รับสมัครงานบัดนี้-31ต.ค.59 เงินเดือน15,000-18,000

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครด่วน ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน (Coordinator Assistant) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางอีเมล์บัดนี้-31ต.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ได้)สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-21พ.ย.59

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัคร 3 ช่องทาง บัดนี้-21พ.ย.59 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารใบสมัคร 

(สมัครทางอีเมล์)อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มช.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28ต.ค.59

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานประสานงานเชียงใหม่สร้างสรรค์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-22,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ – ชาย/หญิง อายุระหว่าง 15-35 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมดิจิตอล หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์การทำงานหรือเคยศึกษา ณ ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความสนใจในในการจัดกิจกรรม/งานอีเวนท์ และสามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ – มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี – ทำงานในลักษณะเชิงรุก มีความกระตือรือร้น ชอบแสดงความคิดเห็น – สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี – มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักบริการ และสามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.step.cmu.ac.th […]

(ด่วน! สมัครทางอีเมล์ได้) ศวภ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ส่วนกลางและภูมิภาค บัดนี้-21ต.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค รับสมัครบัดนี้-21 ต.ค.59 (แต่ละสังกัดมีช่วงวันรับสมัครไม่เหมือนกัน) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา  สังกัด ศวภ.ส่วนกลาง วุฒิ ป.โท ทุกสาขา คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ microsoft word) คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ pdf)  2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัด ศวภ.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ microsoft word) คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ pdf)  […]

1 72 73 74 76
error: