อ.ส.ค. รับสมัครเป็นพนักงาน12อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-29ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน 12 อัตรา ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จํานวนทั้งสิ้น 2 อัตรา ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4 จํานวนทั้งสิ้น 2 อัตรา ตําแหน่งนักผลิตภัณฑ์ 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเศรษฐกร 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งมัคคุเทศก์ 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักสัตวบาล 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งพนักงานผลิต […]

error: