สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี การเงิน/บัญชี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี ส่วนการเงินและบัญชี Job Responsibilities: รับผิดชอบการบันทึกบัญชีและปรับปรุงรายการบัญชีให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด จัดทำเอกสารทางบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัท ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการชำระหนี้ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชี ภายในระยะเวลาที่กำหนด อาทิ ใบสำคัญจ่าย การตั้งหนี้ ใบสั่งซื้อ การจ่ายเช็ค การโอนเงิน เป็นต้น ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับเงินค่าบริการ ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชี ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบยอดเงินรับ-จ่ายให้มีความถูกต้องตลอดเวลา อาทิ ยอดเงินในบัญชีธนาคาร ยอดเช็คจ่าย ยอดเช็คที่ผู้รับยังไม่ขึ้นเงิน เป็นต้น  Job Qualifications: Advertisement ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือบัญชี มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 0-2 ปี ความรู้ในการบันทึกบัญชีบริษัท ทั้งแบบ manual และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการเงินและบัญชี […]

error: