ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์ 6-15มี.ค.62

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 1. พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนจัดการวิศวกรรมระบบ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System Windows or Unix หรือ Data Base มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หากมีประกาศนียบัตร (Certificate) ในระดับสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์ ป.ตรีขึ้นไป+ประสบการณ์1ปี สมัครออนไลน์21ก.พ.-2มี.ค.62

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป • มีสัญชาติไทย • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร  พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส (เกรด 4 – 7) ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ จำนวน 5 อัตรา 1.คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 2.อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 3.เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 4.สามารถปฏิบัติงานที่สาขา หรือต่างจังหวัดได้ 5.มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคาทรัพย์สิน […]

ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาและสถาปนิก วุฒิป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์1ปี สมัครออนไลน์16-25ม.ค.62

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป • มีสัญชาติไทย • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร วิศวกร (โยธา) (เกรด 5-8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา จำนวน 1 อัตรา 1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า 2.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 3.มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 […]

ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานวิเคราะห์ระบบ ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์ 23พ.ย.-2ธ.ค.61

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน(เกรด 4 – 8) ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สาขา Software Development  สาขา Software Analysis และสาขา System Analysis อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา […]

ธอส.รับสมัครพนักงานขับรถ20อัตรา วุฒิ ม.3+ประสบการณ์2ปี รับสมัคร26พ.ย.-11ธ.ค.61

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างขับรถธนาคาร 20 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง ชาย อายุ 25-50 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป มีประสบการณ์ และรู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างน้อย 2 ปี มีใบอนุญาตขับรถ และได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถขับรถตู้ รถเก๋ง และรถกระบะได้ (ใช้เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้) พ้นภาระทางทหาร สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นนักบัญชี(ป.ตรี/ป.โท) สมัครออนไลน์บัดนี้-14พ.ย.61

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานฝ่ายการบัญชี ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร นักบัญชีอาวุโส ฝ่ายการบัญชี จำนวน 2 อัตรา  คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน อายุไม่เกิน  35  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชี หรือด้านสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 7 ปี มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความรู้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) […]

ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์บัดนี้-7พ.ย.61

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส(เกรด 6-8) ส่วนบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบฝ่ายบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงินการธนาคาร/สถิติ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อายุไม่เกิน  35  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงตรรกะ มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง หรือตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office […]

1 2
error: