กสศ.รับสมัครสอบพนักงาน ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-31พ.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 13 อัตรา 1) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2) นักบริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี 3) นักบัญชีการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือการบริหาร 4) นักบริหารเงินอุดหนุน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ด้านการเงินหรือการบัญชี คอมพิวเตอร์สารสนเทศหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5) หัวหน้าเลขานุการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ […]

error: