ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้วิเคราะห์ ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป TOEIC675 เงินเดือนเริ่มต้น23,700 บัดนี้-11มี.ค.62

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1 และ ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 2 เปิดรับสมัครบัดนี้-11 มี.ค.62 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อสอบถาม ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: [email protected] ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1 : สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์/ บัญชี / การเงินและการธนาคาร / บริหารธุรกิจ / การตลาด/ สถิติ/ ธุรกิจระหว่างประเทศ / นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน / เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 675 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน […]

แบงก์ชาติรับสมัครนิติกร ป.ตรีขึ้นไป TOEIC550 ประสบการณ์2ปีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-5ก.พ.62

    ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนิติกร/นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) ความรับผิดชอบหลัก – ให้คำปรึกษา พิจารณาให้ความเห็น วินิจฉัย ตีความ ศึกษา ยกร่าง รวมทั้งร่วมดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ ธปท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายด้านการเงินการธนาคาร รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน สัญญา และความตกลง เพื่อให้การดำเนินภารกิจของ ธปท. อยู่ในกรอบของกฎหมาย ลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย – ให้ความเห็นทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือด้านคดี การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ธปท. รวมทั้งงานด้านต่างประเทศ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 2. ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 3. […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+สอบเนติฯได้+ประสบการณ์2ปี+TOEIC550 เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-5ก.พ.62

    ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนิติกร/นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย  (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) ความรับผิดชอบหลัก ● ให้คำปรึกษา พิจารณาให้ความเห็น วินิจฉัย ตีความ ศึกษา ยกร่าง รวมทั้งร่วมดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ ธปท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายด้านการเงินการธนาคาร รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน สัญญา และความตกลง เพื่อให้การดำเนินภารกิจของ ธปท. อยู่ในกรอบของกฎหมาย ลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ● ให้ความเห็นทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือด้านคดี การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ธปท. รวมทั้งงานด้านต่างประเทศ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร 1.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 2.ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 3.หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว […]

แบงก์ชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป+TOEIC700 เงินเดือนเริ่มต้น28,500 สมัครออนไลน์บัดนี้-23ธ.ค.62

    ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ปิดรับสมัคร 23 ธ.ค.61 ความรับผิดชอบหลัก งานวิเคราะห์และติดตาม (1) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมในตลาดเงิน รวมถึงเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมถึงให้ข้อสังเกตและเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการกำกับตรวจสอบการทำธุรกรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับนโยบายการดูแลค่าเงินในแต่ละสถานการณ์ (2) ประเมินความเสี่ยงของประเทศจากการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและธุรกรรมในตลาดเงินของผู้เล่นในตลาด รวมถึงประสานกับฝ่ายตลาดการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของประเทศทั้งในเรื่องของ เสถียรภาพของค่าเงินบาท ผลกระทบต่อสภาพคล่อง และ concentration risk รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตาม รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการผลักดันเชิงนโยบาย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างเงินทุนไหลเข้าและไหลออก หรือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ เช่น การสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การสนับสนุนการใช้เงินสกุลภูมิภาค เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการผ่อนคลายระเบียบฯ (4) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการออกมาตรการแลกเปลี่ยนเงินของประเทศต่างๆ เพื่อเป็น warning indicator และพัฒนาระบบข้อมูลรองรับ สำหรับเสนอแนะการดำเนินนโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (5) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ […]

1 2
error: